Loading...

โบกขรณี รีสอร์ท

โบกขรณี รีสอร์ท (เพชรบุรี)

226 หมู่ที่ 4 ตําบลยางน้ำกลัดเหนือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทร : 086-3429175 ,081-3724708
info@bokkhoraniresort.com

ติดต่อสอบถามราคาห้องพัก - สำนักงานขายกรุงเทพฯ

103 ซอยลาซาล 43 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 02-399-3060 ต่อ 143 แฟกซ์ : 02-399-3058

line Line ID : @bokkhorani_resort